Plavání – plavecký styl prsa


Pokud se půjdeme podívat na plovárnu, uvidíme v bazénu vÄ›tÅ¡inou spoustu plavců. A pokud nebudeme zrovna pozorovat tu Äást, kde se případnÄ› odehrává trénink plaveckých oddílů, vÅ¡imneme si, že vÄ›tÅ¡ina lidí používá styl prsa. Respektive tomu tak říkají, ale ve skuteÄnosti 99% z nich je plave Å¡patnÄ›.
plavání v moři
Prsa patří mezi styl pomalé. Snad proto si je s oblibou užívají starší dámy i páni. RozhodnÄ› ve výsledku dÄ›lají skvÄ›lou aktivitu pro své zdraví, bezesporu. Jenže – také si zadÄ›lávají na urÄité obtíže spojené s nezvládnutou technikou. Kamenem úrazu totiž je, že plavou s hlavou nad vodou! Taková Å¡koda – vždyÅ¥ nauÄit se pÅ™i prsou dýchat do vody uÅ¡etří plavci spoustu sil, nezatěžuje krÄní páteÅ™ a také – což je podstatné – zlepÅ¡uje vitální kapacitu plic! Jak tedy prsa plavat správnÄ›?

Technika prsou

Základem je splývavá poloha na bÅ™iÅ¡e. Ruce a nohy pracují soumÄ›rnÄ›, ale střídavÄ›. To bývá první chybou – lidé Äasto zabírají rukama i nohama zároveň, což se logicky musí projevit v pohybu tím, že ve fázi, kdy vracejí vÅ¡echny konÄetiny do základní polohy, tÄ›lo ztratí ve vodÄ› rychlost a zastaví se! Vyžaduje tedy mnoho úsilí jej znovu uvést do pohybu.
Správný postup je skloubení zábÄ›ru rukou a následném zábÄ›ru nohou. Ruce zabírají v první fázi od sebe dlanÄ›mi vytoÄenými ven. PostupnÄ› se pak paže ohýbají v loktech, pÅ™edloktí a dlanÄ› se stáÄejí ke dnu, tudíž pÅ™i rozpažení jsou lokty v pravém úhlu. ZábÄ›r pokraÄuje smÄ›rem pod tÄ›lo a dlanÄ› pod nÄ›j mohutnÄ› ženou vodu. Ruce vedou pohyb z pÅ™edpažení pÅ™es upažení pokrÄmo, ale pouze do oblasti hrudníku! Nikdy neprotahujte zábÄ›r až ke kyÄlím. ZakonÄení pak spoÄívá ve spojení dlaní pod hrudníkem a pÅ™enosu do základní polohy.
ochranné brýle do vody
Kop nohama zaÄíná zhruba v té chvíli, kdy ruce směřují zase dopÅ™edu. Aby mÄ›lo tÄ›lo energie ke splývání a nebrzdilo, kop vychází jen z kolen! Bérce se pomalu skrÄí k hýždím a mohutným kopem do strany a dozadu posouvají tÄ›lo vpÅ™ed.
Hlava je celou dobuponoÅ™ena, K nádechu se vynoří jen tehdy, když ruce zaÄínají „hrnout“ vodu pod hrudník. Po nádechu se plavec snaží hlavu ponoÅ™it a celé tÄ›lo nechá splývat, aby uÅ¡etÅ™il energii.

Doporučené články