K+M+B+2022


Již 22. roÄník Tříkrálové sbírky pÅ™ipomíná narození Ježíška v mÄ›stÄ› BetlémÄ›, kam se pÅ™iÅ¡li poklonit nejen pastýři a prostí lidé se svými skromnými dárky a písnÄ›mi, provázené dudami a houslemi, ale také tÅ™i mudrcové, vládcové z Východu – KaÅ¡par, Melichar a Baltazar. PÅ™ijeli na velbloudech, vedeni jasnou hvÄ›zdou na nebi, a pÅ™ivezli s sebou vzácné dary – zlato, kadidlo a myrhu. V té dobÄ› vládl Judsku král Herodes, který po vládcích chtÄ›l, aby mu pÅ™iÅ¡li o místÄ›, kde se Ježíš narodil, povÄ›dÄ›t. Obával se právÄ› narozeného krále Židů – Mesiáše. Bál se o své postavení krále. Oni vÅ¡ak tak podle pokynu ze snu neuÄinili a odcestovali. To Heroda velice rozhnÄ›valo a nechal vÅ¡echny betlémské chlapce do dvou let vÄ›ku usmrtit. PÅ™ed tímto bÄ›snÄ›ním se Josefovi zdál varovný sen, že má s Marií a synem Ježíšem utéct do Egypta. Ježíš tak byl uchránÄ›n.

Ježíšek v Betlémě

V nÄ›kterých mÄ›stech probíhají na zaÄátku Tříkrálové sbírky Tříkrálové průvody, které vedou k živému betlému, a sbírku takto zahajují. Též se konají i různé charitativní akce a koncerty.

Koledníci s sebou mají zapeÄetÄ›né kasiÄky s logem Charity ÄŒeské republiky a průkaz charity, která koledování pořádá. TÅ™i králové zpívají koledy a darují kolemjdoucím malé dárky. PÅ™ispÄ›jme jim finanÄním darem na charitativní úÄely pro lidi v nouzi (seniorům, matkám samoživitelkám, sociálnÄ› slabým rodinám, handicapovaným aj.) Vhodit pár mincí můžeme i do kasiÄek na úřadech, v obchodech a kostelích. Pomoc lze zaslat také online, platbu sms nebo složenkou. PÅ™ibližnÄ› desetina darů se posílá na humanitární akce do zahraniÄí.

Tři králové

Koledníci nás mohou navÅ¡tívit i doma. To pak nám nad dveÅ™e svÄ›cenou křídou napíší K+M+B+ 2022, což latinsky znamená Christus mansionem benedicat – Kristus, požehnej tomuto domu v roce 2022. Křížky v nápisu symbolizují Svatou Trojici – Otce, Syna a Ducha svatého. Nejsou to tedy plusová znaménka, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Doporučené články