Jak si najít čas na svůj soukromý život?


Cítíte se pÅ™epracovaní, je toho na Vás v práci moc, nebo si zkrátka chcete lépe poradit s rozložením povinností, aby Vám zůstávalo dostatek prostÅ™edků k poznávání nových osob, setkávání se na denním pořádku s již osvojenými známostmi Äi být doma u rodiny a zažívat krásné, nezapomenutelné chvilky? AÅ¥ už Vás vede k pÅ™emýšlení nad úpravami v rutinÄ› cokoli, vždy si lze poradit s každým typem zamÄ›stnání a zkombinovat ho i s osobními zálibami a prakticky Äímkoli, co ve Vás budí zájem a rádi byste této záležitosti vÄ›novali vÄ›tší pozornost. Co tedy uÄinit, abyste dovedli stíhat jak studium, brigádu Äi plný úvazek s ostatním?

volnoÄasové hraní tenisu

Vytvářejte si rozvrhy: NestaÄí pouze vÄ›dÄ›t, kdy pÅ™ijde další smÄ›na Äi zkouÅ¡kové období, rozplánování práce povede k redukci chaosu a možnosti dokonÄit vÄ›ci bez zmatkování a tím pádem samozÅ™ejmÄ› mnohem rychleji. Budete-li nuceni jednat ve stresu, neboÅ¥ si na poslední chvíli uvÄ›domíte, že nestíháte, jelikož se objevily další projekty k dokonÄení, na které jste již prakticky zapomnÄ›li, dostanete se nejen do Å¡patného psychického rozpoložení, což rozhodnÄ› neprospÄ›je Vaší mentální stránce, ale zároveň se oberete o spoustu nervů a desítek minut, kdy jste si již mohli v klidu kráÄet domů s vÄ›domím, že jste dnes mÄ›li úspěšný den.

Zorganizujte si Äas: VytvoÅ™te si harmonogram odpovídající VaÅ¡im možnostem, nicménÄ› poÄítejte vÅ¡ak pokaždé s možnými pÅ™esÄasy a neÄekanými smÄ›nami a v případÄ› naruÅ¡ení tohoto seznamu si vždy jen snadno pÅ™ehoÄte program na jiný den.

Äas na relaxaci

Neodkládejte neustále své povinnosti: Dokopat se k nepříjemnostem se Äasto může jevit jako naprosto nejsložitÄ›jší souÄást pÅ™i vydÄ›lávání Äi navÅ¡tÄ›vování Å¡koly, avÅ¡ak pokud se pokusíte vrhnout se do vÅ¡eho ihned po obdržení zadání, brzy zjistíte, že se jedná o efektivní způsob k uÅ¡etÅ™ení bonusových hodin na zájmové aktivity.

Doporučené články